Om verksamheten

Åldrar: 0–25

LSS-myndigheten arbetar enligt lagen om stöd och service, LSS, med barn och ungdomar som har stora, omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar för att garantera dem goda levnadsvillkor. Hjälpen är indelad i tio olika insatser. För att få stöd enligt LSS ska berört barn eller ungdom behöva stöd i sin vardag som inte kan tillgodoses på annat sätt. De flesta insatser som myndigheten erbjuder är behovsprövade.

Stöd enligt LSS kan personer få som:

  • har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • har ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom till följd av andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande,
  • har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd och service