Om verksamheten

Åldrar: 0–19

NORRBUS – Samverkan kring barn och unga i Norrbotten

I östra Norrbotten samarbetar kommunernas och Regionen Norbottens verksamheter för att kunna ge rätt stöd och hjälp till våra barn och unga.

I samarbetet används en NÄTVERKSMODELL. Det innebär att den personal som upptäcker ett behov av stöd, utredning eller insatser hos ett barn eller ungdom, ska se till att det tas upp i den egna verksamheten, frågan ska också lyftas om det finns behov av hjälp och stöd från annan verksamhet än den egna.

Om barnets/den unges kan antas behöva hjälp av en kompetens som finns i annan verksamhet än den egna, ska personal prata med barnets föräldrar och kalla till ett NÄTVERKSMÖTE där flera kompetenser kan försöka förstå vad som behöver göras.

På NÄTVERKSMÖTET görs en överenskommelse tillsammans med barnet/den unge och föräldrarna om vad som ska göras. Överenskommelsen skrivs ned för att det ska vara tydligt hur, och av vem stödinsatser ska genomföras. Det planeras även in ett uppföljningsmöte.

Under tiden stödinsatser pågår har barnet/den unge och föräldrarna en särskild person, en SAMORDNARE, som håller kontakt med dem som finns med i arbetet enligt överenskommelsen. Till samordnaren kan man vända sig med frågor och för att få önskad information.

 

Gemensamma riktlinjer för Norrbottens kommuner och Region Norrbotten (Norrbottens läns landsting) för att samordna insatser kring barn och unga och deras familjer som är i behov av stöd från flera aktörer.

pdf-logo-16x16  Norrbus-överenskommelse-2013

Så här skapar vi nätverksmöten – Rutiner rutiner & checklista för personal.

Grönt kort version 2014-01

Dokumenten öppnas i användarens dator, när de sparas är det hos användaren.

Norrbus föräldrainfo 120523

Norrbus kallelse 131128

Norrbus sekretessamtycke 120625

Samordnad-individuell-plan-SIP-2015-07

Uppföljning-av-SIP-1602

Avvikelserapport

Blanketten skickas till förvaltningshefen för skolan i respektive kommun. I Kalix skickas den beroende på var ärendet hör hemma till förvaltningschefen för förskola/grundskola eller till förvaltningschefen för gymnasieskolan.
Avvikelserapport – blankett 2013-05

Rutin för avvikelsehantering

Rutin – Avvikelsehantering 2013-05

Utvärdering av genomförda nätverks-/samverkansmöten
Antal ärenden 110217